Tarieven

Een behandeling duurt 60 min. (waarvan er daadwerkelijk 45 min. gemasseerd wordt) en kost € 48,50
Pinnen is helaas niet mogelijk

Als geaccrediteerd Massagetherapeut en Manueel Praktizijn®
ben ik ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Voor Somatherapeuten,
de NVST, onder lidnummer L2365.
Tevens sta ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg,
de RBCZ, onder lidnummer 107295B.

nvstnvst

 

 

 

 

 

Door lidmaatschap van de RBCZ val ik onder het tuchtrecht van
Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
De klachtenregeling wordt behartigd door de NVST in samenwerking met Quasir en Stichting Zorggeschil.


Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt de therapie door enkele zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
De behandeling valt onder alternatieve geneeswijzen.
Om teleurstelling achteraf te voorkomen, raad ik aan dit vooraf bij de zorgverzekeraar na te vragen.

 

 

 

AGBcode zorgverlener 039036
AGBcode praktijk 90-017520
KVK 01171431

 

 

Massagepraktijk Namasté is verplicht zich te houden aan wettelijke regelgeving.
Daarom zijn de volgende algemene voorwaarden opgesteld:

Wetgeving
 • Massagepraktijk Namasté is aangesloten bij de NVST en voldoet daarmee ook aan de eisen van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Door lidmaatschap van de RBCZ val ik onder het tuchtrecht van Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). De klachtenregeling wordt behartigd door de NVST in samenwerking met Quasir en Stichting Zorggeschil. Een klacht dien je altijd te melden bij Massagepraktijk Namasté zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing.
 • Massagepraktijk Namasté is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Massagepraktijk Namasté is verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Massagepraktijk Namasté houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en behandelrapport vermeld staan. Je hebt recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar na de laatste behandeling bewaard.
 • De door jou verstrekte gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld. Volgens de AVG ben ik verplicht je privacy te waarborgen. Hoe ik dit doe, kun je nalezen in het privacy statement op deze website.
 • Als je een afspraak maakt voor een behandeling, ga je akkoord met zowel de algemene voorwaarden als het privacy statement. Bij de eerste behandeling onderteken je hiervoor het intakeformulier.
 • Voor behandeling van een minderjarig kind, is het verplicht van beide ouders/voogden/verzorgers een handtekening te hebben voor akkoord. Een formulier hiervoor kun je bij mij verkrijgen.
 • Voorafgaand aan de eerste behandeling ben ik verplicht te vragen om je te kunnen identificeren.
Medisch

 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dien je voor aanvang van de massage aan de massagetherapeut mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kun je doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk met toestemming van de arts.
 • Ik ben gediplomeerd en geaccrediteerd massagetherapeut. De door mij gegeven massagebehandeling heeft niet als doel om een diagnose te stellen omtrent mogelijke ziekten of pathologische condities en is niet bedoeld als vervanging voor een medisch advies maar kan als een aanvullende behandeling worden ingezet.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die je aan mij verstrekt zowel mondeling als op het intakeformulier zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan uitvoeren. Ook voor het tijdig doorgeven van wijzigingen omtrent medicijngebruik of andere medische gegevens ben je zelf verantwoordelijk.
 • Om de kwaliteit en de professionaliteit te waarborgen, zal ik mij jaarlijks na- en bijscholen. De diploma’s en certificaten die ik in mijn vakgebied heb behaald zijn beschikbaar om in te zien.
Algemeen
 • Om niet gestoord te worden tijdens de behandeling, raad ik je aan je telefoon van tevoren uit te zetten.
 • De praktijkruimte in Den Horn is op de eerste verdieping. Het toilet is op de begane grond. Wanneer je minder valide bent, is het verstandig dit van tevoren aan te geven. De praktijkruimte in Bedum is op de begane grond.
 • Het meenemen van een eigen handdoek mag maar is niet noodzakelijk, er zijn handdoeken aanwezig.
 • Betalingen kunnen contant afgerekend of binnen 14 dagen overgemaakt worden.
 • Cadeaubonnen zijn tot een jaar na datum van uitgifte geldig en niet inwisselbaar voor geld.
 • Massagepraktijk Namasté houdt zich het recht voor het tarief bij per 1 januari van elk jaar aan te passen. De informatie hierover is te lezen op de website.
 • Massagepraktijk Namasté geeft géén erotische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt.
 • Behandelingen worden uitsluitend gegeven op afspraak.
 • Annuleer een afspraak tijdig, het liefst telefonisch, via een sms of een ingesproken bericht wanneer ik niet in staat bent de telefoon persoonlijk aan te nemen. Wanneer je zonder bericht niet op de afgesproken tijd aanwezig bent, zal ik proberen contact met je op te nemen zodat je in ieder geval nog een gedeelte van de voor jou gereserveerde tijd kunt benutten. Kan ik je niet bereiken, dan mag ik de gereserveerde tijd aan je door rekenen.
 • Massagepraktijk Namasté behoudt zich het recht voor een afspraak tijdig te verzetten. Door overmacht kan er sprake zijn van annulering op korte termijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adres-, mail- en telefoongegevens zodat ik je tijdig kan bereiken wanneer er wijzigingen zijn in de afspraak.
Disclaimer
 • Massagepraktijk Namasté is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van een gewijzigde afspraak.
 • Massagepraktijk Namasté is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Namasté is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Massagepraktijk Namasté is verplicht zich te houden aan de wettelijke regelgeving.
Daarom is het volgende privacy statement opgesteld:

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voel je vrij om alles door te lezen maar in het kort komt het er op neer dat ik er mijn uiterste best voor doe om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met jouw privacy gevoelige gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat het door jou ingevulde intakeformulier, aangevuld met aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, opgevraagd kan hebben bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Voor behandeling van minderjarige kinderen heb ik toestemming nodig van beide ouders/voogden/
verzorgers. Ook deze overeenkomst wordt in het dossier opgenomen.

Massagepraktijk Namasté neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of bij mijn overlijden. Waarnemer van mijn praktijk is Novy Klijn-Niesten van praktijk Novy-tijd.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen en belastingaangifte kan doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota evt. kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld shiatsu behandeling
 • de kosten van het consult.

Je behoudt altijd het recht ter inzage of vernietiging van je dossiers. Mijn website is puur ter informatie.

Er worden geen gegevens van jou opgeslagen.

Aldus opgesteld door Dorien Stoutjesdijk, Massagepraktijk Namasté.